Judo, een levensstijl!

API

De judosport is een contactsport. Er dient dan uiteraard ook extra aandacht geschonken te worden aan de seksuele integriteit van de judoka:

 • De begeleider moet zorgen voor een omgeving en sfeer waarbinnen de judoka zich veilig voelt.
 • De begeleider onthoudt zich ervan de judoka te bejegenen op een wijze die de judoka in zijn/haar waardigheid aantast én verder in het privéleven van de judoka door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijke gestelde doel.
 • De begeleider onthoudt zich van elke vorm van seksueel (macht)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.
 • Seksuele handelingen en relaties tussen begeleider en jeugdige sporter tot 16 jaar zijn niet acceptabel en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 • De begeleider mag de judoka niet op zodanige wijze aanraken dat de judoka en/of begeleider deze aanraking als seksueel of erotisch zal ervaren.
 • Hou rekening met wat de judoka als seksueel intimiderend ervaart; bijvoorbeeld iemand naar je toe trekken om te kussen bij begroeting en afscheid; je tegen de sporter aandrukken en andere ongewenste aanrakingen.
 • Functionele aanrakingen zijn natuurlijk toegestaan. De begeleider zorgt ervoor dat daar waar lichamelijk contact noodzakelijk en functioneel is voor de sportbeoefening, dit contact (aanrakingen) nooit verkeerd – in de zin van seksueel – kan worden geïnterpreteerd.
 • De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.
 • De begeleider zal tijdens de trainingen, stages en wedstrijden gereserveerd en met respect omgaan met de judoka en met de ruimten waarin de judoka zich bevindt zoals kleedkamers.  Je betreedt niet zonder aankondiging en noodzaak de kleedkamer.
 • De begeleider heeft de plicht de judoka te beschermen tegen schade en (macht)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie.

API JC Gent-Drongen

De API is binnen onze judoclub het eerste aanspreekpunt voor wie een vraag, opmerking, klacht of andere boodschap heeft in verband met seksueel grensoverschrijdend gedrag en lichamelijke en seksuele integriteit. De API luistert naar de vraag of het verhaal en verwijst de melder door wanneer nodig of verleent advies bij de mogelijke vervolgstappen, zonder zich inhoudelijk in de zaak te verdiepen of aan waarheidsvinding te doen. Verder formuleert de API ook adviezen over preventieactiviteiten binnen de club en helpt besturen met het realiseren van initiatieven op dat vlak.

Jan Cox werd door de club aangeduid als aanspreekpersoon waarover hieronder de nodige gegevens.

Algemene gedragsregels

Judoclub Gent-Drongen is een club met aandacht voor gezond en ethisch sporten zoals deze bepalingen worden weergegeven in het decreet Gezond en Ethisch Sporten van 20 december 2013.
Met het aanbrengen van gedragscodes willen we een algemeen engagement aangaan en continu aandacht geven aan het gezond sportklimaat in de club.
JC Gent-Drongen zal erop toezien dat de volgende gedragsregels worden toegepast door hun verschillende doelgroepen en dat de lichamelijke, geestelijke, sociale en seksuele integriteit van de sporter gerespecteerd wordt.

Regels – reglementen en de gedrags- en ethische Code ter bevordering van veiligheid, gezondheid en welbevinden van de Judo Vlaanderen vzw zijn gekend en worden gerespecteerd.

 • Iedereen is welkom in onze judoclub en we zorgen ervoor dat iedereen er zich thuis voelt.
 • Er wordt getraind en aan wedstrijden deelgenomen op een manier waarbij de gezondheid van de sporter en het correct ethisch handelen gewaarborgd wordt
 • De sporter wordt ten allen tijde beschermd tegen de negatieve effecten die sport kan veroorzaken zoals: stress, prestatiedruk, blessures, gezondheidsrisico’s, dopingmisbruik, intimidatie, pestgedrag, machtsmisbruik, agressie, geweld en seksueel grensoverschrijdend geweld.
 • Er wordt steeds respect getoond voor anderen, zowel clubleden, tegenstrevers, trainers, scheidsrechters als supporters, ongeacht hun geslacht, culturele achtergrond, geaardheid, herkomst, sociale status of handicap.
 • Sportiviteit, respect en fair-play worden in onze club hoog in het vaandel gedragen.
 • Er wordt zorg gedragen voor het eigen materiaal, het materiaal van de club en de sportaccommodatie
 • De positieve waarden in de jeugdsport worden nagestreefd (bewijs door ondertekening van de Panathlonverklaring).
 • Sport is cruciaal in de totaalontwikkeling van een individu maar het gebruik van de aangeleerde judotechnieken moet zich beperken tot de club en mogen daarbuiten niet worden toegepast. Onze club wil hierbij een belangrijke maatschappelijke rol spelen.
 • Pesten is verboden. De club besteedt aandacht aan het opsporen, de opvolging en de nazorg bij het pesten.

Specifieke gedragsregels

Clubbestuurder

 • Maak van je club een vereniging waar iedereen welkom is en iedereen zich thuis voelt.
 • Zorg voor gelijke mogelijkheden voor deelname bestaan in de judosport voor alle jongeren ongeacht hun vaardigheid, geslacht of leeftijd
 • Wees er je van bewust dat je een voorbeeldfunctie hebt en verantwoordelijk bent voor de goede werking van de club.
 • Apprecieer de inzet van alle vrijwilligers.
 • Distribueer een gedragscode in je club.
 • Zorg ervoor dat het onderricht gebeurt door gediplomeerde en ervaren trainers.
 • Laat respect, sportiviteit en fair-play de belangrijkste waarden zijn in de club.

Trainers/coaches

 • Je bent een voorbeeld voor judoka’s op en naast de mat, ze kopiëren je gedrag zeer snel over, ga hier bewust mee om.
 • Onderhoud een vlotte samenwerking en communicatie met de ouders, andere trainers, bestuurders, …
 • Geef je judoka een goede judo-opvoeding mee, vermijd slecht en kwetsend taalgebruik en vertoon geen aanstootgevend gedrag.
 • Stimuleer je judoka’s en behandel iedereen steeds gelijk. Een compliment is een basisfundament om tot een positief zelfbeeld te komen.
 • Wees een voorbeeld bij winst en verlies. Een positieve sportsfeer staat garant voor een positief sportresultaat. Elke judoka heeft zijn/haar kwaliteiten. Maak de judoka daarvan bewust.
 • Verlies de discipline niet uit het oog en start de les tijdig.
 • Respecteer de beslissing van de organisatie of de scheidsrechter, reageer hierop gepast

Judoka’s

 • Wees regelmatig aanwezig op de trainingen en andere activiteiten van je club. Wees betrokken bij je club
 • Luister steeds naar je trainer/coach.
 • Kom op tijd op de training, bereid je dus voor en maak tijdig je sportgerief klaar.
  • Kom je toch te laat? Excuseer je dan bij je trainer.
 • Gebruik de aangeleerde judotechnieken enkel in de club, en nooit daarbuiten !!!
 • Heb respect voor jezelf, je medesporters, je tegenstanders, je trainer, het clubbestuur, de scheidsrechter, de juryleden, de toeschouwers, het materiaal waar je mee omgaat en de accommodatie waar je sport.
 • Wees groot in je verlies en blijf respectvol tegenover je tegenstander, ook al toont deze onsportief gedrag.
 • Leg je neer bij een scheidsrechterlijke beslissing
 • Toon geen aanstootgevend gedrag zowel op als naast de mat.
 • Doe niet uit de hoogte iedereen is gelijk op de tatami.
 • Hou rekening met je trainingspartner en wees enkel bezig met je eigen kamp.
 • Verzorg je judokledij en kom steeds proper de mat op, judo blijft een contactsport dus hygiëne is hierbij belangrijk !
 • Neem geen dingen van een ander, dat is stelen.

Als judoka respecteer je de gedrags- en ethische Code ter bevordering van veiligheid, gezondheid en welbevinden van de Judo Vlaanderen vzw.

Ouders/Toeschouwers

 • Blijf uw kind steeds aanmoedigen niet ontmoedigen
 • Uit geen negatieve kritiek op uw kind maar probeer zo positief mogelijk te blijven
 • Projecteer je eigen dromen niet op je kind, blijf steeds realistisch
 • Volg de raad van de coach,  luister en communiceer steeds respectvol naar de trainer(s)
 • Wees een voorbeeld voor je kind
 • Ga mee kijken naar trainingen en tornooien waar mogelijk. Zo voelt je kind zich gesteund en
 • blijven ze sporten plezant vinden.
 • Roep en tier niet naast de mat. Laat uw kind zich concentreren op zijn of haar kamp.
  Jouw kind moet tijdig aanwezig zijn op de training, help daar ook aan mee.
 • Kinderen sporten voor hun plezier, niet voor jouw plezier.
 • Wees betrokken bij de activiteiten van je club.
  Blijf respectvol naar scheidsrechters, juryleden, tegenstanders, trainers of trainingspartners
  Vermijd het gebruik van grove, beledigende taal ten opzichte van tegenstrevers, trainers, coaches, scheidsrechters en officials.
 • Leer je kind en moedig je kind aan om de regels van de sport, de gedragsregels en de regels van de fair play in acht te nemen.
 • Zie er op toe dat je kind de aangeleerde judotechnieken enkel in de club gebruikt, en nooit daarbuiten.
 • Zie toe op de persoonlijke hygiëne en bescherming van je eigen kind.
 • Draag zorg voor het materiaal van de inrichtende club en hun sportaccommodatie (dojo en kleedkamers). Laat geen rommel achter!